DSA články

Národní památkový ústav (NPÚ) dne 10. 11. 2022 zveřejnil své metodické vyjádření k posuzování záměrů na osazování fotovoltaických a jiných solárních zařízení na kulturních památkách, v památkově chráněných územích a v ochranných pásmech kulturních památek a památkově chráněných území. https://www.npu.
Jak se projeví zastropování cen elektřiny a zdanění nadměrných zisků na příjmech výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů? Ovlivní tato opatření i dodavatele elektřiny? Po strmém a excesivním nárůstu cen na lipské burze ve druhé polovině srpna se začínalo čím dál tím více hovořit na národní i evropské...
Dne 25. 1. 2022 vydal velký senát Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) přelomový rozsudek ve věci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19 ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (dále jen „Směrnice“), ve kterém závazně určil, kdo je povinen financovat...
Od konce lhůty, v níž mělo dojít k zápisu vodních děl do katastru nemovitostí, již uběhl jeden rok. Stále je však mnoho vodních děl, zejména malých vodních elektráren, které v katastru nemovitostí evidovány nejsou, a to zpravidla z důvodu neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany vlastníků pozemků, na nichž je vodní dílo umístěno.
Politicky zřejmě nejkontroverznější a nejvíce diskutovanou částí novely jsou §30 až §37, které upravují postup pro kontrolu přiměřenosti podpory, která je již vyplácena zdrojům uvedeným do provozu v letech 2006 až 2015. Přestože časový záběr této části zákona je široký a kontroly se mají týkat všech...
Novela zákona zohledňuje situaci, která nastane po ukončení doby podpory stávajícím výrobnám elektřiny.  Protože zájmem státu je, aby se objem elektřiny z obnovitelných zdrojů zvyšoval, není možné připustit masové ukončování provozu výroben po ukončení výplaty podpory. Zákon tedy dává možnost vládě ČR a ERÚ stanovit tzv.
Aukční a zelené bonusy – to jsou dvě formy provozní podpory, které zákon předpokládá pro zdroje uváděné do provozu po roce 2021. Pro které zdroje a za jakých podmínek lze novou podporu získat? Na rozdíl od tzv. investiční podpory, která představuje výplatu jednorázového příspěvku poskytnutého zpravidla...
Novela zákona řeší ve svém §6b letitý problém, se kterým se potýkali zejména provozovatelé solárních elektráren. Svého času ERÚ provozovatelům vytýkal, že každá výměna, byť vadného panelu, může být považována za modernizaci výrobny a s ní byla spojena ztráta podpory.
Cílem novely je také nastartování rozvoje zatím marginálního sektoru výroby biometanu. Počítá se s tím, že vzniknou nové biometanové stanice, a že některé stávající bioplynové stanice projdou konverzí na biometanovou stanici. Způsob podpory biometanu se v principu neliší od systému podpory elektřiny z OZE.
S posunutou účinností od 1. 1. 2023 novela zákona reformuje systém záruk původu energie. Záruka původu slouží zákazníkovi k prokázání spotřeby energie z OZE nebo KVET. V současné době se za záruku původu považuje operátorem trhu vydaný elektronický doklad o původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla.