DSA články

Nejvyšší správní soud vydal 22. dubna 2024 přelomový rozsudek týkající se fotovoltaických elektráren z pohledu památkové péče. Vyřešil tak neshodu krajských soudů v otázce, jestli je instalace fotovoltaické elektrárny pouze soukromým zájmem investora, nebo veřejným zájmem celé společnosti.
Koncem minulého roku schválil parlament novelu energetického zákona, tzv. lex OZE II. Ta nastavuje rámec pro sdílení elektřiny, aby Česko splnilo požadavky směrnic Evropské unie týkající se společných pravidel pro vnitřní trh s elektřinou a obnovitelných zdrojů energie. Podoba sdílení elektřiny bude záležet i na podzákonné legislativě.
Od 1.10.2023 vstoupí v platnost dlouho očekávaná novela zákoníku práce, která byla přijata z důvodu nutné transpozice některých evropských norem do českého právního řádu, ale také v reakci na covidové období a s ním spojené plošné zavádění práce na dálku (home office).
Experti na energetické právo z kanceláře Doucha Šikola advokáti se v průběhu července přestěhovali do nových kancelářských prostor v budově Myslbek na pražském Ovocném trhu. Uzavřeli tak dynamickou, ale úspěšnou etapu, která se pro ně zejména v posledním roce nesla v duchu výrazného růstu objemu zakázek i rozšiřování týmu.
Letošní rok se nese ve znamení překotného vývoje legislativy týkající se povolování obnovitelných zdrojů. Již od zimy platí novela energetického a stavebního zákona (tzv. Lex OZE I) a nařízení Rady EU o urychlení zavádění obnovitelných zdrojů energie.
Provozovatelé FVE zapojení do kolektivního systému zpětného odběru solárních panelů společnosti REMA PV Systém a.s., která dnes vystupuje pod obchodní firmou XSOLAR REUSE SYSTÉM a.s., musí řešit nepříjemnou situaci. Ministerstvo životního prostředí jim rozesílá oznámení o tom, že společnosti REMA zaniklo...
Národní památkový ústav (NPÚ) dne 10. 11. 2022 zveřejnil své metodické vyjádření k posuzování záměrů na osazování fotovoltaických a jiných solárních zařízení na kulturních památkách, v památkově chráněných územích a v ochranných pásmech kulturních památek a památkově chráněných území. https://www.npu.
Jak se projeví zastropování cen elektřiny a zdanění nadměrných zisků na příjmech výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů? Ovlivní tato opatření i dodavatele elektřiny? Po strmém a excesivním nárůstu cen na lipské burze ve druhé polovině srpna se začínalo čím dál tím více hovořit na národní i evropské...
Dne 25. 1. 2022 vydal velký senát Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) přelomový rozsudek ve věci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19 ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (dále jen „Směrnice“), ve kterém závazně určil, kdo je povinen financovat...
Od konce lhůty, v níž mělo dojít k zápisu vodních děl do katastru nemovitostí, již uběhl jeden rok. Stále je však mnoho vodních děl, zejména malých vodních elektráren, které v katastru nemovitostí evidovány nejsou, a to zpravidla z důvodu neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany vlastníků pozemků, na nichž je vodní dílo umístěno.