DSA články

Politicky zřejmě nejkontroverznější a nejvíce diskutovanou částí novely jsou §30 až §37, které upravují postup pro kontrolu přiměřenosti podpory, která je již vyplácena zdrojům uvedeným do provozu v letech 2006 až 2015. Přestože časový záběr této části zákona je široký a kontroly se mají týkat všech...
Novela zákona zohledňuje situaci, která nastane po ukončení doby podpory stávajícím výrobnám elektřiny.  Protože zájmem státu je, aby se objem elektřiny z obnovitelných zdrojů zvyšoval, není možné připustit masové ukončování provozu výroben po ukončení výplaty podpory. Zákon tedy dává možnost vládě ČR a ERÚ stanovit tzv.
Aukční a zelené bonusy – to jsou dvě formy provozní podpory, které zákon předpokládá pro zdroje uváděné do provozu po roce 2021. Pro které zdroje a za jakých podmínek lze novou podporu získat? Na rozdíl od tzv. investiční podpory, která představuje výplatu jednorázového příspěvku poskytnutého zpravidla...
Novela zákona řeší ve svém §6b letitý problém, se kterým se potýkali zejména provozovatelé solárních elektráren. Svého času ERÚ provozovatelům vytýkal, že každá výměna, byť vadného panelu, může být považována za modernizaci výrobny a s ní byla spojena ztráta podpory.
Cílem novely je také nastartování rozvoje zatím marginálního sektoru výroby biometanu. Počítá se s tím, že vzniknou nové biometanové stanice, a že některé stávající bioplynové stanice projdou konverzí na biometanovou stanici. Způsob podpory biometanu se v principu neliší od systému podpory elektřiny z OZE.
S posunutou účinností od 1. 1. 2023 novela zákona reformuje systém záruk původu energie. Záruka původu slouží zákazníkovi k prokázání spotřeby energie z OZE nebo KVET. V současné době se za záruku původu považuje operátorem trhu vydaný elektronický doklad o původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla.
Od 1. ledna 2023 budou dodavatelé paliv povinni zajistit minimální podíl energie z OZE v pohonných hmotách a elektřině dodávané pro dopravní účely. Znamená to, že dodavatel plynu do dopravy musí za kalendářní rok dodat pokročilý biometan v podílu 0,5 % energie z celkového množství energie v zemním plynu...
Do konce roku 2021 prováděl u výrobců kontroly dodržování zákona o podporovaných zdrojích ERÚ. Jednalo se například o kontroly správnosti měření vyrobené elektřiny, na kterou je uplatňována podpora nebo použitých kategorií biomasy. Všechny tyto kontroly nově přecházejí na Státní energetickou inspekci.
Dle nejnovější judikatury Nejvyššího soudu ČR nepostačuje, aby obchodní korporace měly ve svých společenských smlouvách (stanovách) uvedenu tzv. „volnou živnost“ pouze jako „výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona)“ bez specifikace konkrétních oborů činností, v nichž společnosti podnikají.
V jednom z našich nedávných případů se nám podařilo dosáhnout velkého úspěchu – v zastoupení našeho klienta jsme v řízení před Nejvyšším správním soudem prolomili ustálenou judikaturu, dle které nebylo možné domáhat se zahájení řízení o odstranění nepovolené, a tedy nelegální stavby umístěné na sousedním, ale ani na vlastním, pozemku.