DSA články

Od 1. ledna 2023 budou dodavatelé paliv povinni zajistit minimální podíl energie z OZE v pohonných hmotách a elektřině dodávané pro dopravní účely. Znamená to, že dodavatel plynu do dopravy musí za kalendářní rok dodat pokročilý biometan v podílu 0,5 % energie z celkového množství energie v zemním plynu...
Do konce roku 2021 prováděl u výrobců kontroly dodržování zákona o podporovaných zdrojích ERÚ. Jednalo se například o kontroly správnosti měření vyrobené elektřiny, na kterou je uplatňována podpora nebo použitých kategorií biomasy. Všechny tyto kontroly nově přecházejí na Státní energetickou inspekci.
Dle nejnovější judikatury Nejvyššího soudu ČR nepostačuje, aby obchodní korporace měly ve svých společenských smlouvách (stanovách) uvedenu tzv. „volnou živnost“ pouze jako „výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona)“ bez specifikace konkrétních oborů činností, v nichž společnosti podnikají.
V jednom z našich nedávných případů se nám podařilo dosáhnout velkého úspěchu – v zastoupení našeho klienta jsme v řízení před Nejvyšším správním soudem prolomili ustálenou judikaturu, dle které nebylo možné domáhat se zahájení řízení o odstranění nepovolené, a tedy nelegální stavby umístěné na sousedním, ale ani na vlastním, pozemku.
Energetický regulační úřad v rámci probíhajících kontrol často vytýká provozovatelům výroben elektřiny, že mu neoznamují změny související s technologií výrobny nebo jejím provozem. Zkušenosti s celou řadou takových řízení ukazují, že by si Úřad přál být informován o jakýchkoliv, i relativně marginálních okolnostech.
Poslanecká sněmovna definitivně schválila návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, jehož cílem je řádné promítnutí požadavků evropské tzv. AML směrnice týkajících se evidování skutečných majitelů do českého právního řádu. V současné době je úprava evidence údajů o skutečných majitelích obsažena v části páté zákona č.
V předvánočním období nám Rada Energetického regulačního úřadu „nadělila“ rozhodnutí, které může znamenat podstatnou změnu rozhodovací praxe Úřadu v oblasti kontrol měřidel vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů. Rada ERÚ totiž v odůvodnění tohoto rozhodnutí uvedla, že: Povinnost měřit vyrobenou...
V poslední době se setkáváme s tím, že ERÚ s řadou odběratelů, zejména SVJ, vede řízení o možném spáchání přestupku pro porušení zákona o cenách. Toho se mají odběratelé dopouštět nakupováním elektřiny za cenu neodpovídající cenovým předpisům.
V souvislosti s celosvětovým šířením koronavirové infekce COVID-19 dopadají omezení z toho vyplývající zvláště tvrdě rovněž na většinu podnikatelů a jimi provozované závody a živnosti. Kromě uplatňování nároků na vládní pomoc či kompenzace ze strany státu, vyvolává vzniklá situace nutnost posoudit i...
  Další z kontrol držitelů licence na výrobu elektřiny, které ERÚ pravidelně provádí, je kontrola měření elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, tj. kontrola ust. § 11a odst. 1 a odst. 5 písm. a) zákona o podporovaných zdrojích (dále jen „ZPOZE“).