DSA články

Podpora pro nové zdroje uváděné do provozu od počátku roku 2022

Aukční a zelené bonusy – to jsou dvě formy provozní podpory, které zákon předpokládá pro zdroje uváděné do provozu po roce 2021. Pro které zdroje a za jakých podmínek lze novou podporu získat?

Na rozdíl od tzv. investiční podpory, která představuje výplatu jednorázového příspěvku poskytnutého zpravidla po realizaci výrobny, je nově zaváděná provozní podpora vždy příplatkem k tržní ceně elektřiny (bonusem) inkasovaným za každou vyrobenou kWh po celou dobu životnosti výrobny.

Novela zavádí dva druhy bonusů: zelené bonusy a aukční bonusy. Liší se způsobem, jak je může vlastník výrobny získat. Zelený bonus získá výrobce automaticky, pokud uvede do provozu novou výrobnu, na kterou se podpora vztahuje. Naproti tomu aukční bonus je výsledkem nabídkového soutěžního řízení, v němž žadatelé o podporu soutěží, kdo potřebuje k ziskovému provozu výrobny nižší podporu.

Podle zákona mají na zelené bonusy nárok zdroje s výkonem do 1 MW. Výjimku tvoří větrné elektrárny, u nichž lze zelený bonus získat i na farmy skládající se z maximálně šesti zdrojů. Zelený bonus je v podstatně stejná forma podpory jako dosavadní zelené bonusy a poskytuje se v hodinovém nebo ročním režimu. Pro výrobny s vyšším instalovaným výkonem lze přiznat podporu pouze ve formě aukčního bonusu.

Aukční bonus je podpora výroby elektřiny přiznaná výrobně na základě výsledku soutěžního řízení, v němž se investoři přihlašují do jednotlivých vyhlášených aukčních kol. Klíčovou součástí přihlášky je stanovení tzv. referenční ceny elektřiny investorem. Referenční cena musí být stanovena tak, aby ve finančním modelu investora zajistila přiměřenou návratnost jeho investice do výrobny. Referenční cena elektřiny je v zásadě celková částka, kterou výrobce inkasuje za kWh vyrobené elektřiny. Investor musí počítat s tím, že její část získá prodejem elektřiny na trhu a zbytek jako podporu ve formě aukčního bonusu. Větší šanci na úspěch v aukci tedy mají investoři, kteří budou požadovat nižší referenční cenu, protože přihlášky se budou schvalovat vzestupně od nejnižší referenční ceny až po vyčerpání kvóty stanovené pro dané konkrétní aukční kolo. Ti, kteří v aukci uspějí, obdrží od ministerstva rozhodnutí, které jim bude garantovat, že podpora ve formě aukčního bonusu dorovná jejich příjmy za jednotku vyrobené elektřiny do výše referenční ceny. Systém funguje i naopak – pokud bude příjem za prodej silové elektřiny v dané hodině vyšší než referenční cena, vrací tento rozdíl investor státu.

U obou možností poskytovaných bonusů však platí, že podporu lze získat jen pro ty druhy OZE, které vybere vláda ve svém nařízení, jež by mělo být v následujících měsících vydáno. Momentálně nelze říci, zda bude například FVE patřit mezi podporované zdroje. Zákon tak stanoví principy poskytování podpory a vláda vybírá druhy podporovaných zdrojů, kterým má být podpora určena.