DSA články

Úpravy stávajících výroben

Novela zákona řeší ve svém §6b letitý problém, se kterým se potýkali zejména provozovatelé solárních elektráren. Svého času ERÚ provozovatelům vytýkal, že každá výměna, byť vadného panelu, může být považována za modernizaci výrobny a s ní byla spojena ztráta podpory. Tento poněkud upjatý výklad zákona vedl například k tomu, že se „na míru“ vyráběly repliky poškozených panelů. Postupně od tohoto neudržitelného názoru ERÚ upustil, definitní řešení však přichází až od 1. 1. 2022 s účinností novely.

Podle uvedeného ustanovení nemá vliv na pobírání podpory jakákoliv úprava výrobny, pokud je zachován celkový maximální instalovaný výkon výrobny. To v případě solárních elektráren znamená součet štítkových hodnot všech panelů. Jestliže je tato základní podmínka splněna, lze bez obav provádět výměny komponent výroben elektřiny a v případě solárních elektráren například nahrazovat staré méně výkonné panely novými výkonnějšími, pokud v celkovém součtu nebude překročen celkový instalovaný výkon výrobny. Stejně tak lze vyměňovat i další komponenty elektráren. Zákon přitom neobsahuje žádný limit v množství takto vyměněných komponent.

Novela řeší i situaci, kdy v důsledku výměny komponent (např. panelů, nebo generátoru) dojde k navýšení celkového instalovaného výkonu výrobny nebo zdroje. Pro takové případy zákon přepokládá, že podpora nebude vyplácena na celý objem vyrobené elektřiny, ale přepočítána ve vztahu k původní hodnotě instalovaného výkonu před provedením úprav. Podrobnější postup výpočtu výše podpory má stanovit prováděcí předpis připravovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.