DSA články

Co je dobré vědět o novele zákoníku práce 2023

Od 1.10.2023 vstoupí v platnost dlouho očekávaná novela zákoníku práce, která byla přijata z důvodu nutné transpozice některých evropských norem do českého právního řádu, ale také v reakci na covidové období a s ním spojené plošné zavádění práce na dálku (home office). Novela reaguje i na postupující digitalizaci a potřeby praxe v souvislosti s doručováním důležitých pracovněprávních dokumentů.

Poměrně razantní změny se týkají dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které se z hlediska zaručených práv zaměstnanců významně přibližují pracovní smlouvě. Tzv. dohodáři budou mít nově nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok, pokud jejich pracovněprávní vztah na tutéž dohodu trval v kalendářním roce nepřetržitě min. 4 týdny a zaměstnanec na tuto dohodu odpracoval alespoň 80 hodin. Pro účely výpočtu dovolené se bude u všech DPP a DPČ vycházet z fiktivní pracovní doby 20 hodin týdně (bez ohledu na rozsah sjednané a skutečně odpracované doby). Za každou odpracovanou týdenní pracovní dobu, tj, za každých odpracovaných 20 hodin, bude příslušet dovolená v délce 1/52 týdenní pracovní doby, což při základní výměře dovolené v rozsahu 4 týdnů činí cca 1,5 hodiny dovolené.

Dohodáři budou také moci čerpat volno z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance, a to ve stejném rozsahu jako zaměstnanci v pracovním poměru. Povinná náhrada odměny za dobu volna jim však bude náležet pouze v případě důležitých osobních překážek, jako je dočasná pracovní neschopnost, karanténa, mateřská a rodičovská dovolená či péče o dítě; v případě jiných důležitých překážek (např. návštěva lékaře, účast na svatbě, pohřbu atd.) budou náhrady poskytovány pouze, pokud se k tomu zaměstnavatel zaváže. Na dohodáře se bude rovněž nově vztahovat úprava pracovní doby a doby odpočinku (včetně povinných přestávek), jaká platí pro zaměstnance v pracovním poměru.

Zcela novými pravidly se bude řídit práce na dálku (home office). Oblíbený zaměstnanecký benefit bude možné využívat pouze na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V případě mimořádných situací bude moci zaměstnavatel práci na dálku zaměstnanci nařídit na základě opatření orgánu veřejné moci a na nezbytnou dobu. Náklady zaměstnance spojené s výkonem práce na dálku bude zaměstnavatel hradit ve výši, jakou mu zaměstnanec prokáže, nebo v paušální částce stanovené vyhláškou MPSV ČR (aktuálně 4,60 Kč/hod); náhrada prostřednictvím paušálu však bude muset být dohodnuta nebo stanovena ve vnitřním předpisu zaměstnavatele. Zaměstnavatel si rovněž může se zaměstnancem písemně sjednat, že zaměstnanci náhrada nákladů v souvislosti s výkonem práce na dálku nepřísluší.

Novinky přináší novela i v oblasti digitalizace pracovněprávních dokumentů, když umožňuje uzavření pracovní smlouvy, DPP a DPČ prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Velký posun pak představuje zjednodušení procesu doručování důležitých dokumentů, jakým je např. výpověď z pracovního poměru. Dosud prakticky nemožný způsob doručování výpovědi prostřednictvím e-mailu, bude moci zaměstnavatel využít v případě, že k tomu dá zaměstnanec předem svůj souhlas a uvede e-mailovou adresu, která není v dispozici zaměstnavatele; pro doručení písemnosti se již nebude vyžadovat uznávaný elektronický podpis zaměstnance. Nepotvrdí-li zaměstnanec doručení písemnosti do 15 dnů ode dne jejího dodání, považuje se písemnost za doručenou.

Novela rozšiřuje okruh povinných informací o pracovněprávním vztahu a zkracuje lhůtu pro povinné informování zaměstnance z 1 měsíce na 7 dnů od vzniku pracovněprávního vztahu. Prohlubují se také práva chráněných skupin zaměstnanců (těhotné zaměstnankyně, zaměstnanec nebo zaměstnankyně pečující o dítě mladší 15 let nebo samostatně pečující o závislou osobu). Tito zaměstnanci mohou kromě zkrácení pracovní doby zaměstnavatele nově žádat i home office; případné zamítnutí žádosti je zaměstnavatel povinen písemně odůvodnit.

Převážná většina nové právní úpravy vstupuje v platnost a účinnost dnem 1.10.2023. Zaměstnavatelé, kteří dosud se zaměstnanci vykonávajícími práci na home office neuzavřeli písemnou dohodu o výkonu práce na dálku, jsou povinni tak učinit nejpozději do 1.11.2023. Zavedení placené dovolené pro zaměstnance na DPP a DPČ pak bude účinné od 1.1.2024.