DSA články

Klienti REMA PV SYSTÉM v bludném kruhu

Provozovatelé FVE zapojení do kolektivního systému zpětného odběru solárních panelů společnosti REMA PV Systém a.s., která dnes vystupuje pod obchodní firmou XSOLAR REUSE SYSTÉM a.s., musí řešit nepříjemnou situaci.

Ministerstvo životního prostředí jim rozesílá oznámení o tom, že společnosti REMA zaniklo oprávnění k provozování kolektivního systému a že prostřednictvím stávajících smluv o kolektivním plnění s REMA již tito výrobci neplní povinnosti podle zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) proto výrobce vyzývá, aby uzavřeli smlouvu o kolektivním plnění s jiným provozovatelem kolektivního systému a po společnosti REMA požadovali převod již zaplacených recyklačních poplatků do nového kolektivního systému. MŽP zároveň uvádí, že klienti REMA mohou uplatňovat odvedené recyklační poplatky jako pohledávky za REMA např. žalobou na vydání bezdůvodného obohacení. Provozovatelé FVE tak stoj před otázkou, jak v této věci postupovat.

Z veřejně dostupných zdrojů přitom vyplývá, že REMA je prověřována Policií ČR pro podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry, a nelze proto vyloučit, že finanční prostředky ze zaplacených recyklačních poplatků již ve společnosti REMA nejsou a že jakékoli výzvy na jejich převod či žaloby na vydání bezdůvodného obohacení nemusí vést k požadovanému výsledku.

Výrobcům zapojeným do kolektivního systému REMA tak teoreticky hrozí, že budou muset vynaložit náklady na recyklaci solárních panelů z vlastních prostředků znovu. Připomeňme, že povinnost provozovatelů FVE hradit poplatky za likvidaci solárních panelů uvedených na trh do 1.1.2013 zavedla novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, podle níž byli provozovatelé solárních elektráren s účinností od 1.1.2013 nuceni v relativně krátkém období šesti měsíců uzavřít smlouvy se soukromými subjekty, které měly oprávnění k provozování kolektivního systému zpětného odběru solárních panelů.

Následně byli výrobci povinni těmto provozovatelům KS po dobu pěti let hradit tzv. recyklační poplatky, které se mnohdy pohybovaly i v řádech stovek tisíc korun ročně. Provozovatelé KS měli povinnost zaplacené recyklační poplatky uložit odděleně na účelově vázaném bankovním účtu a mohli je využít výhradně na zajištění financování zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů. Dohled nad plněním povinností provozovatelů KS neslo MŽP.

Doporučení uzavřít smlouvy s novým provozovatelem KS a požadovat po REMA převod zaplacených recyklačních poplatků do nového kolektivního systému, které teď MŽP rozesílá postiženým klientům REMA, však v praxi naráží na problém. Provozovatel KS, který smluvně převzal plnění povinnosti provozovatele solární elektrárny, není totiž podle zákona o výrobcích s ukončenou životností oprávněn požadovat po provozovateli solární elektrárny opětovnou úhradu recyklačních poplatků.

Je zřejmé, že za situace, kdy ostatní provozovatelé KS nemají zajištěno financování nákladů na likvidaci solárních panelů, nejsou ochotni převzít povinnosti výrobců zapojených do systému REMA; zákon jim navíc povinnost uzavřít smlouvu s výrobcem neukládá. Postižení klienti REMA se tak ocitají v bludném kruhu.

Přesto těmto výrobcům doporučujeme splnit výzvu MŽP a obeslat provozovatele KS s platným oprávněním pro likvidaci panelů uvedených na trh před 1.1.2013 se žádostí o uzavření nové smlouvy o kolektivním plnění, tak, aby výrobci nemohli být jakkoli sankcionováni ze strany MŽP. Další právní kroky  pak budou záviset na vývoji situace kolem společnosti REMA a na postupu MŽP, které podle našich informací situaci řeší s ostatními provozovateli KS. V případě zájmu rádi poskytneme podrobnější doporučení.