Aktuality

Aktualita: ERÚ váhá s vyhlášením podpory výroby elektřiny na rok 2016

Podle informací z tisku Energetický regulační úřad zdráhá vypsat podporu na elektřinu z obnovitelných zdrojů pro rok 2016. Takový krok by měl samozřejmě fatální následky pro všechny výrobce, bez ohledu na to, kdy uvedli svoji výrobnu do provozu. ERÚ argumentuje tím, že podporu obnovitelným zdrojům dosud neschválila Evropská komise z hlediska souladu s pravidly státní podpory. Má regulační úřad právo něco takového udělat?

Takový krok by byl samozřejmě v příkrém rozporu se zákonem o podporovaných zdrojích. Ten ukládá regulačnímu úřadu stanovit výši a rozsah výkupních cena  zelených bonusů postupem podle zákona na každý rok po celou dobu trvání práva na podporu. Zákon v §1 odst. 3  umožňuje regulačnímu úřadu nevyhlásit podporu pouze v případě, že by to bylo v rozporu s evropským právem a nebo v rozporu s rozhodnutím Evropské komise, vydaném na jeho základě. Žádné takové rozhodnutí však tady není.  O rozporu se evropským právem také nelze hovořit, protože podpora OZE je založena právě na znění příslušné Směrnice EU 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. A konečně o tom, že by její výše nebo způsob poskytování nebyl zcela s v souladu s pravidly veřejné podpory, může rozhodnout pouze a jedině Evropská komise, nikoliv ERÚ. Pokud tedy regulační úřad bude chtít postupovat skutečně v souladu se zákonem, musí příslušné cenové rozhodnutí s podporou pro rok 2016 vydat.