DSA články

Rekonstruované malé vodní elektrárny na dně

Malé vodní elektrárny rekonstruované v období od října 2013 do konce roku 2015 nedostávají od nového roku žádnou podporu OZE. Jak k tomu došlo, když jim po rekonstrukci byla podpora až do 1. ledna 2016 bez problémů vyplácena?

Za deprimující situací stojí překotné novelizace zákona o podporovaných zdrojích v kombinaci s přístupem ERÚ, který pro obnovitelné zdroje uváděné do provozu od 1. 1. 2016 podporu nestanovil a probíhající schvalování státní podpory OZE před Evropskou komisí. Ďábel se ukrývá v detailu, v tomto případě v přechodném ustanovení zákona. Do něho se poslancům podařilo prosadit, že MVE rekonstruované v období od října 2013 do konce roku 2015 se považují za uvedené do provozu dnem 1.1.2016. Na první pohled jde o malé prodloužení doby trvání podpory. Tak by tomu bylo, pokud by pro malé vody byla na letošek podpora stanovena. Jenže není. ERÚ to odůvodňuje tím, že Evropská komise nám dosud neschválila poskytování státní podpory pro výrobny uvedené do provozu od 1. ledna 2016.

ERÚ a MPO vycházejí pouze z jazykového výkladu právních předpisů a odhlížejí od smyslu, který do nich byl vložen. Smyslem přechodného ustanovení zákona o podporovaných zdrojích jistě nebylo rekonstruovaným malým vodním elektrárnám podporu od nového roku zastavit. O tom svědčí i cenové rozhodnutí ERÚ o stanovení podpory (č. 5/2015 a č. 9/2015) vydané až po schválení novely zákona s inkriminovaným přechodným ustanovením. ERÚ výslovně fixuje vznik nároku na podporu na datum ukončení rekonstrukce MVE.

Stavidla pro opětovné vyplácení podpory by mělo uvolnit dokončení tzv. notifikace, tedy schválení státní podpory pro výrobny uvedené do provozu od roku 2016 Evropskou komisí. Pak teprve ERÚ hodlá vydat cenové rozhodnutí, které umožní provádět výplaty podpory. Je velmi pravděpodobné, že tak ale učiní až v cenovém rozhodnutí na rok 2017. Bude podpora elektřině vyrobené a dodané do sítě za rok 2016 nenávratně ztracena? Nemusí tomu tak být. Pokud však nebude schválena novela zákona, která by umožnila zpětné proplacení podpory, nelze očekávat, že stát ji doplatí sám.

Předpokládáme, že bude nezbytné, aby sami výrobci usilovali o doplacení této podpory prostřednictvím správního a soudního řízení. Jsem přesvědčen, že existuje dostatek právních argumentů, že výplata podpory pro rekonstruované výrobny neměla být vůbec přerušena, neboť na ně nelze nahlížet jako na nové, uvedené do provozu až v roce 2016. Tento závěr naše advokátní kancelář odůvodňuje v právním stanovisku vypracovaném  pro asociace výrobců MVE. Jsme připraveni argumentaci rozvinout a úspěšně ji uplatnit ve sporech jednotlivých postižených výrobců tak, aby jim stát neoprávněně zadržovanou podporu musel vrátit.