Aktuality

Připravované evropské nařízení zkrátí povolovací procesy u obnovitelných zdrojů energie na pouhý měsíc

Rada Evropské unie příští týden pravděpodobně projedná návrh směrnice, který radikálně zkrátí povolovací procesy u nových instalací obnovitelných zdrojů energie a tepelných čerpadel i u modernizací stávajících zařízení. Zveřejněné znění novely vysvětlí náš partner Pavel Doucha.

Návrh nařízení je radikálním krokem, který přinese zásadní změny pro různé kategorie obnovitelných zdrojů energie. V tomto případě lze s plnou odpovědností říci, že jde o skutečnou revoluci. Výsledkem bude rychlejší a jednodušší výstavba nových solárních a větrných elektráren, modernizace a zvyšování kapacity těch stávajících a jednodušší povolování tepelných čerpadel.

Obnovitelné zdroje a ochrana přírody

Ochrana přírody v lokalitách Natura 2000, v chráněných ptačích oblastech a ochrana vod nesmí být důvodem pro zamítnutí výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů a souvisejících zařízení (například bateriových úložišť). V současné době jde o jednu z největších bariér realizace zejména větrných a částečně i solárních elektráren. Nařízení však stanoví, že provozovatelé solárních a větrných elektráren musí v takových případech realizovat zmírňující opatření, jejichž dodržování bude kontrolováno.

Povolení nových zařízení nejpozději do měsíce

Solární elektrárny umísťované na budovách a dalších stavbách (jako například protihlukové stěny dálnic a železnic apod.) musí získat povolení stavby a připojení k síti do jednoho měsíce od podání žádosti, a to bez ohledu na jejich velikost a instalovaný výkon. Do jednoho měsíce tak musí úřady vydat povolení a provozovatel distribuční soustavy uzavřít smlouvu o připojení i na velké střešní instalace na průmyslových halách o rozloze v hektarech a instalovaném výkonu v řádu jednotek megawatt.

Pokud jde o solární elektrárny do 50 kW instalovaného výkonu (bez ohledu na to, zda budou umístěny na budově nebo na volné ploše) platí, že nestihne-li úřad vydat povolení a distributor uzavřít smlouvu o připojení do jednoho měsíce od podání žádosti, může se investor pustit do stavby, jako by povolení a smlouvu získal. Jde opět o zásadní posun oproti současnému stavu, kdy povolení takové instalace trvá ve většině případů výrazně déle než tři měsíce.

Povolení modernizace zabere nejdéle rok

Pokud se provozovatel stávajícího solárního nebo větrného parku, bioplynové stanice nebo vodní elektrárny rozhodne zařízení modernizovat a zvýšit tak instalovaný výkon, nesmí povolení takové modernizace, včetně změny smlouvy o připojení k distribuční soustavě, trvat déle než jeden rok. Opět se bude jednat o významnou změnu, zejména pokud jde o modernizace těch nejstarších větrných elektráren, které se blíží ke konci své životnosti. Nařízení navíc uvádí, že pokud navýšení instalovaného výkonu po modernizaci nepřesáhne 15 %, pak dokonce musí provozovatel distribuční soustavy uzavřít změnu smlouvy o připojení nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti, ledaže by dospěl k závěru, že zařízení jako takové je nebezpečné provozovat (např. nemá platnou revizi) a nebo se jedná o zařízení, které je prostě technicky nekompatibilní s připojením do distribuční soustavy.

Zrychlení povolování tepelných čerpadel

Povolení změny topné soustavy v budovách spočívající v instalaci tepelného čerpadla musí být vydáno do jednoho měsíce od podání žádosti. Další požadavky budou kladeny na provozovatele distribučních soustav. Bez dalšího musí souhlasit s připojením tepelných čerpadel o výkonu do 12 kW. Pokud jde o velká tepelná čerpadla s výkonem do 50 kW, pak nařízení ukládá provozovatelům distribučních soustav je připojit automaticky bez jakýchkoliv dalších posuzování, pokud alespoň 60 % výkonu tepelného čerpadla pokryje výrobou z vlastního obnovitelného zdroje.

Nařízení má platit jeden rok od schválení a je tedy myšleno jako krizové, dočasné opatření. Je zjevné, že úředníky a pracovníky distribučních společností čeká perné období při vyřizování žádostí o povolení stavby a o připojení obnovitelných zdrojů energie, pokud bude snaha výše popsaná pravidla dodržet.