Aktuality

Rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích

S Novým rokem vstoupila v účinnost dlouho očekávaná novela zákona o obchodních korporacích. V tomto článku Vám přinášíme příkladmý přehled nejzásadnějších změn, které novela do korporátního práva přináší.

 

Právnická osoba jako statutární orgán obchodní korporace

Pokud je členem statutárního orgánu Vaší společnosti právnická osoba, a doposud nebyla zvolena fyzická osoba, která ji zastupuje, je nutné nejpozději do 1. 4. 2021 zmocnit jednu fyzickou osobu jako jejího zástupce při výkonu funkce člena statutárního orgánu a tuto osobu nechat zapsat do obchodního rejstříku, jinak právnické osobě funkce ze zákona zanikne. Pokud je v obchodním rejstříku uvedeno více osob, jako členů statutárního orgánu, tj. zástupců právnické osoby, která je sama statutárním orgánem, je nutné podat návrh na zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku. I v případě, že je statutárním orgánem právnické osoby pouze jediná osoba, je nutné obchodnímu rejstříku předložit výslovné zmocnění této osoby jako zástupce právnické osoby při výkonu funkce statutárního orgánu.

 

Zákaz konkurence a střet zájmů

Novela přináší liberalizaci úpravy zákazu konkurence a umožňuje, aby si společnosti ve své společenské smlouvě/stanovách upravily zákaz konkurence odchylně od zákonné úpravy, a to nejen jeho zpřísněním, ale nově zákaz konkurence i zmírnily či dokonce vyloučily (možné vyloučení zákazu konkurence však nemá vliv na trvání povinnosti člena statutárního orgánu jednat s péčí řádného hospodáře, a to ve vztahu k jeho případným konkurenčním činnostem). Předpokladem je však právě úprava v základním společenstevním dokumentu, když od 1. 1. 2021 nepostačuje, pokud společníci či akcionáři souhlasí s konkurenční činností člena statutárního orgánu (a to ani výslovně, ani mlčky) mimo tento dokument, když na rozdíl od dosavadní praxe nepostačuje ani odlišná úprava zákazu konkurence ve schválené smlouvě o výkonu funkce. Pokud tedy po 1. 1. 2021 vznikne funkce statutárního orgánu či člena dozorčí rady, při které dochází k porušení zákazu konkurence, jak je tento stanoven zákonem, je nutné tuto skutečnost výslovně ošetřit ve společenské smlouvě či stanovách.

 

Vysílací právo do orgánu společnosti

Společenská smlouva nebo stanovy mohou nově upravit tzv. vysílací právo do orgánu společnosti s tím, že určený společník/akcionář se zvláštním druhem podílu (nejčastěji většinový) může bez dalšího rozhodnutí valné hromady či jiného orgánu, jež volí člena orgánu do funkce, do statutárního orgánu či do dozorčí rady vyslat (jmenovat) jednu nebo více osob a tyto také odvolat. Tato úprava umožňuje efektivnější a rychlejší vliv zejména majoritního společníka na řízení či kontrolu společnosti.

 

Úprava odstoupení z funkce

Funkce člena voleného orgánu (jiné než jednočlenné společnosti) nově zaniká až okamžikem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat příslušný orgán, což může prakticky zablokovat možnost člena voleného orgánu odstoupit z funkce, pokud není s to příslušný orgán (převážně valnou hromadu) svolat (ostatní členové orgánu mu např. nezpřístupní seznam společníků apod.). Doporučujeme tedy do společenské smlouvy nebo stanov vložit mezní termín (který ze zákona vyplývá pouze pro členy volených orgánů družstva), například, že výkon funkce člena statutárního orgánu končí nejpozději 3 měsíce od doručení odstoupení. Výjimku z uvedeného pravidla představují tzv. jednočlenné společnosti (s jediným společníkem/akcionářem), kdy výkon funkce zaniká uplynutím dvou měsíců ode dne doručení odstoupení z funkce jedinému společníkovi/akcionáři.

 

Zpřísnění odpovědnosti členů statutárního orgánu

Novela dále zpřísňuje odpovědnost členů statutárních orgánů společnosti, a to zejména ve vztahu k úpadku společnosti, když pokud člen statutárního orgánu přispěl k úpadku, může být povinen poskytnout do majetkové podstaty v konkurzu plnění až do výše rozdílu mezi souhrnem dluhů a hodnotou majetku společnosti.

 

Zpráva o vztazích

Ve zprávě o vztazích, kterou většina společností každoročně vypracovává, je dle novely možné informace, jež jsou předmětem obchodního tajemství, uvádět v zobecněné formě. Další typ informací - informace utajované uváděny ve zprávě být sice nemusí, ale tato skutečnost musí být ve zprávě postihnuta včetně důvodu jejich neuvedení.

 

Zrušení statutárního ředitele jako statutárního orgánu akciové společnosti

Novela ruší statutárního ředitele jako statutární orgán tzv. monistické akciové společnosti. Ke dni 1. 1. 2021 tedy byli v obchodním rejstříku statutární ředitelé vymazáni a statutárním orgánem se automaticky stala správní rada. Této změně by tedy měly být přizpůsobeny stanovy společnosti, pokud tak již nebylo učiněno, případně by měla společnost zvolit původního statutárního ředitele členem správní rady, má-li mu být zachováno oprávnění zastupovat společnost. Stanovy musí být uvedeny do souladu s novelou ZOK nejpozději do 31. 12. 2021.

 

Přítomnost další osoby na valné hromadě

Nově bude umožněno všem společníkům a akcionářům, aby je na valné hromadě doprovázela jedna další osoba. Společnostem doporučujeme, aby s předstihem ve společenské smlouvě (stanovách) upravily podmínky pro uplatnění tohoto práva (případně jej rovnou vyloučily, v takovém případě by se mohla jiná osoba valné hromady zúčastnit pouze se souhlasem všech přítomných společníků, jak tomu je nyní). Přítomná osoba musí doložit, že je vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako společník, u akciové společnosti však tato podmínka neplatí, doporučujeme tedy tuto podmínku upravit ve stanovách.

 

Změny v působnosti valné hromady

Pro valné hromady uspořádané od 1.1.2021 platí právní úprava ve znění této novely. Za nejpodstatnější změnu pro všechny společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti považujeme nově stanovenou povinnost schválení jakéhokoliv převodu či zastavení části jmění, která znamená podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, valnou hromadou. Nově tedy již není tato podmínka naplněna pouze, jedná-li se o obchodní závod nebo jeho část, ale i v případě převodu či zastavení jakéhokoliv jmění (majetku i dluhů), pokud může pro společnost znamenat podstatnou změnu v jejím podnikání nebo činnosti. Vzhledem k této změně lze doporučit ve společenské smlouvě/stanovách upravit předmět podnikání dostatečně určitě, aby měli jak společníci či akcionáři společnosti, tak třetí osoby větší jistotu v tom, zda převod či zastavení takové části jmění podléhá souhlasu valné hromady či nikoliv. Čím konkrétněji bude předmět činnosti stanoven, tím menší právní nejistota bude panovat ohledně otázky, zda převod či zastavení podléhá souhlasu valné hromady či nikoliv. Sankcí za absenci schválení těchto jednání je jejich relativní neplatnost.

 

Povinnost uchovávat zápisy z valných hromad

Novela výslovně zakotvila do občanského zákoníku povinnost uchovávat po celou dobu existence korporace zápisy z jejich valných hromad, a to včetně všech příloh. Zajištění splnění této povinnosti bude v odpovědnosti členů statutárních orgánů společnosti.

 

Rozdělení zisku

Novela legislativně zakotvila hojně diskutované a judikované pravidlo o tom, že zisk nebo jiné vlastní zdroje společnosti dle účetní závěrky lze rozdělit (tj. učinit rozhodnutí valné hromady o rozdělení) až do konce účetního období, které následuje po účetním období, za které byla sestavena účetní závěrka.

 

Převod uvolněného podílu v s.r.o.

Vzhledem ke skutečnosti, že novela vypustila z textu zákona výjimku umožňující z důvodu omezení převoditelnosti podílu (např. souhlasem valné hromady) vyhnout se prodeji uvolněného podílu v dražbě či obdobným způsobem zpeněžení a zavdala tak příčinu k různým výkladům důsledků nové úpravy, považujeme za vhodné upravit tuto otázku speciálně ve společenské smlouvě tak, aby stávající společníci měli výslovně zajištěno, že bez jejich souhlasu se členem společnosti nestane v důsledku prodeje uvolněného podílu předem neznámá třetí osoba.

 

Rozpor smlouvy o výkonu funkce a společenské smlouvy/stanov

Od 1. 1. 2021 má nově v případě rozporu obsahu smlouvy o výkonu funkce a společenské smlouvy/stanov přednost společenská smlouva/stanovy. Výjimku představuje případ, kdy byla smlouva o výkonu funkce schválena na valné hromadě většinou potřebnou pro změnu společenské smlouvy či stanov. Doporučujeme tedy ověřit, zda ve Vaší společnosti nejsou smlouvy o výkonu funkce v rozporu se zněním společenské smlouvy/stanov, a pokud ano, zda byla smlouva o výkonu funkce schválena dvoutřetinovou většinou přítomných hlasujících. Pokud tomu tak není, je nutné změnit společenskou smlouvu/stanovy, má-li být postupováno dle obsahu smlouvy o výkonu funkce, nebo postupem vyžadovaným zákonem změnit smlouvu o výkonu funkce tak, aby nebyla se společenskou smlouvou/stanovami v rozporu.

 

Schválení smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou

Upozorňujeme rovněž, že smlouvy o výkonu funkce uzavřené po 1.1.2021 jsou bez schválení valnou hromadou (nebo dozorčí radou, určí-li tak stanovy) neúčinné, tj. je nezbytné jejich schválení valnou hromadou společnosti. Doposud byly stiženy pouze relativní neplatností, a pokud se tedy společnost nedovolala jejich neplatnosti v příslušné promlčecí lhůtě, zůstávaly takové smlouvy platnými. Nově však bude plnění z nich od počátku bezdůvodným obohacením. Naproti tomu novela rozšířila výjimky umožňující, aby i u neplatné či neúčinné smlouvy o výkonu funkce nebyl výkon funkce bezplatný a bylo možné odměnu členovi orgánu vyplatit, např. byla-li neplatnost či neúčinnost důsledkem vyšší moci. Novela rovněž vypustila povinnost schválení odměny zaměstnance, který je členem statutárního orgánu, nebo osoby jemu blízké, valnou hromadou společnosti, jak tomu bylo doposud.

 

Závěrečné doporučení

V souvislosti s novelou zákona o obchodních korporacích považujeme za vhodné posoudit a v některých případech i za nutné upravit znění společenské smlouvy /stanov tak, aby toto znění odpovídalo nejen novým zákonným požadavkům, ale především i potřebám konkrétní společnosti a praktického i efektivního zajištění jejího fungování. Dle novely musí být zakladatelská právní jednání a ustanovení společenských smluv/stanov uvedena do souladu s kogentními ustanoveními zákona nejpozději do konce roku 2021. U některých společností bude rovněž nezbytné provést změny v rejstříkovém zápisu a uložit nové listiny do Sbírky listin, a to do 30.6.2021, jakož i posoudit či upravit jejich smlouvy o výkonu funkce.  V případě, že si budete přát výše uvedené kroky anebo jakékoliv jiné změny ve Vašich společnostech realizovat, s důvěrou se na nás obraťte.

 

 

JUDr. Robert Šulc, Ph.D.

Mgr. Martina Hadrbolcová