DOUCHA ŠIKOLA advokáti s.r.o.

Blog

První zkušenosti s ukončenými cenovými kontrolami fotovoltaik

17. 10. 2019
Počátkem letošního roku zahájila Státní energetická inspekce (dále jen „SEI“) rozsáhlé cenové kontroly fotovoltaických elektráren uvedených do provozu zejména v letech 2008 – 2010. Naše advokátní kancelář zastupovala a stále zastupuje v této věci řadu provozovatelů FVE a má tedy s průběhem a vývojem těchto kontrol širokou zkušenost. Předmětem probíhajících cenových kontrol je kontrola dodržování cenových předpisů, konkrétně správného uplatňování výkupních cen a zelených bonusů...

Naše kancelář je hrdým partnerem SVAZU MODERNÍ ENERGETIKY!

30. 09. 2019
Těší nás, že je naše kancelář spolu s ČSOB, skupinou ČEZ, Českou exportní bankou a dalšími partnerem Svazu moderní energetiky!   www.svazmodernienergetiky.cz

Zdání klame, někdy i ERÚ (aneb ne každý rozpor mezi skutečným a licencovaným instalovaným výkonem vede ke ztrátě nároku na podporu) 

06. 06. 2018
Modernizace výrobny znamená podle §12 odst. 1 písm. b) zákona podporovaných zdrojích nové uvedení výrobny do provozu. Důsledky tohoto ustanovení jsou nepříjemné zejména pro druhy OZE, pro něž není k datu provedení modernizace vypsána podpora jako pro nové výrobny. To je v rámci sektoru obnovitelných zdrojů již obehraná písnička. Jak má ale ERÚ naložit s podezřením, že výrobna byla po uvedení do provozu modernizována, neboť technické údaje o výrobně ve výchozí revizní zprávě neodpovídaj...

Záruky původu elektřiny z OZE a možnosti jejich prodeje

29. 05. 2018
Ne každý výrobce elektřiny obnovitelných zdrojů využívá svého práva na vystavení a následný prodej tzv. záruk původu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo KVET. Záruky původu jsou certifikáty, které slouží koncovému spotřebiteli k prokázání, že jím spotřebovaná elektřina pocházela z obnovitelných zdrojů.  Záruky původu jsou samostatně obchodovatelné mezi výrobci a spotřebiteli.

Pozor na falešné kontroly nakládání s osobními údaji (GDPR)!

29. 05. 2018
V pátek 25. května 2018 nabylo účinnosti nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). A již tentýž den jsme zaznamenali pokus falešného kontrolora Úřadu pro ochranu osobních údajů inkasovat v hotovosti pokutu za údajné porušení pravidel GDPR. Klient nás upozornil na situaci, kdy se u něj již v pátek ráno objevil člověk představující se jako inspektor ÚOOÚ a předložil průkaz a pověření k provádění kontrol na území daného kraje.

Přelomový rozsudek Nejvyššího správního soudu. Instalace elektroměru v roce 2010 nebyla podmínkou ke vzniku nároku na podporu

23. 03. 2018
Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Městského soudu Praha ve věci DETOA, sp.zn. 5 A 118/2014, včetně jemu předcházejícího rozhodnutí Státní energetické inspekce o udělení pokuty. V rozsudku vyslovil názor, že ke vzniku nároku na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů postačovalo v roce 2010 vedle pravomocné licence tzv. první paralelní připojení k síti, provedené v souladu s Pravidly provozovatele přenosové soustavy.

Jak a kdy měřit technologickou vlastní spotřebu elektřiny?

07. 08. 2017
Od začátku roku 2017 vstoupila v účinnost novela zákona, podle níž musí všichni výrobci elektřiny z podporovaných zdrojů měřit tzv. technologickou vlastní spotřebu. Splnění této povinnosti naráží na řadu technických i výkladových otázek. Z povinnosti měřit technologickou vlastní spotřebu existují pouze dvě paušální výjimky – netýká se výroben, kde měření veškeré vyrobené elektřiny, na níž je nárokována podpora, zajišťuje svým obchodním měřením provozovatel distribuční soustavy...

Jsou parcelní čísla pozemků povinnou náležitostí licence na výrobu elektřiny?

07. 08. 2017
Licence k výrobě elektřiny má povahu oprávnění, resp. státního souhlasu, k podnikatelské činnosti v příslušném oboru energetiky. Licence je vydávaná ve správním řízení formou správního rozhodnutí. Dosud však panují četné nejasnosti ohledně obsahu takového rozhodnutí a náležitostí licence. Jednou z nich je identifikace umístění provozovny, tedy v praxi zpravidla uvádění katastrálního území a pozemků, na nichž je výrobna umístěna.

Pozor na novou právní úpravu ochrany osobních údajů

07. 08. 2017
Po několikaletém vyjednávání přijala Evropská unie obecné nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (známé spíše pod akronymem GDPR – General Data Protection Regulation), které bude závazné od 25. května 2018. Obsahuje některé nové povinnosti, které budou muset plnit i podnikatelé v sektoru energetiky.

Povinné zveřejňování smluv v energetice

07. 08. 2017
O povinném zveřejňování smluv, uzavíraných se státem, obcemi kraji a dalším organizacemi ovládanými státem nebo obcemi se hovoří již dlouhou dobu. Zákon o registru smluv je účinný již od 1.července loňského roku, nicméně teprve od 1.července tohoto roku nabývá účinnosti ustanovení, které stanoví sankci za neuveřejnění smlouvy. Skutečné dopady zákona lze tedy očekávat až nyní. Jaký vliv bude mít na energetický sektor? Pro smlouvy uzavřené po 1.

Podmínky instalace bateriových úložišť

21. 04. 2017
Potřebuji vyřídit licenci nebo oznamovat Energetickému regulačnímu úřadu, když si chci doma zprovoznit bateriové úložiště jako součást FVE? To je otázka, kterou v posledních měsících slyšíme stále častěji. Jaké jsou tedy požadavky zákona? Ačkoliv žádný právní předpis neupravuje využití baterií v energetice přímo, je přesto možné se o některá obecná ustanovení energetického zákona opřít.

Přímá dodávka vyrobené elektřiny v rámci bytových domů, kanceláří či průmyslových areálů.

21. 04. 2017
Poslední novela energetického zákona, účinná od ledna letošního roku, nenápadným způsobem pozměnila formulaci jednoho z práv výrobce elektřiny, zakotveného v § 23 odst. 1 energetického zákona. Nově platí, že výrobce může dodávat spotřebiteli elektřinu bez licence pro obchod nejen prostřednictvím distribuční soustavy, ale i přímým vedením.  A protože přímým vedením může být i vedení elektřiny, připojené sice k distribuční soustavě, ale vlastněné samotným výrobcem elektřiny, po...

Na co si dát pozor při sjednávání smlouvy na střešní fotovoltaický systém

21. 04. 2017
Trh s instalacemi střešních solárních elektráren v posledních měsících ožívá, a proto se množí otázky týkající se podmínek dodávky a montáže, a to jak ze strany instalačních firem, tak ze strany budoucích koncových uživatelů. Důvodem je zejména skutečnost, že v převážné většině případů nejde jenom o samotnou dodávku a montáž FVE systému, ale i zajištění celého procesu povolení a financování elektrárny.

Kam směřuje evropská energetika

21. 04. 2017
Soubor návrhů směrnic, nařízení a koncepčních dokumentů, který připravila Evropská komise, se někdy také označuje jako tzv. Zimní energetický balíček. Leitmotivem je rozvoj obnovitelných zdrojů energie a přizpůsobení energetického trhu masivnímu nástupu tohoto typu výroby energie. Na druhé straně nové směrnice neobsahují závazky členských států pokud jde o podíl výroby energie z OZE, jako je tomu u stávajících předpisů.

Zelená pro souběh funkcí?

31. 01. 2017
V nedávné době vydal Ústavní soud přelomový nález I ÚS 190/15 týkající se souběhu funkcí. Za souběh funkcí se označuje situace, kdy člen statutárního orgánu (jednatel s.r.o., člen představenstva a.s.), který ze zákona vykonává obchodní vedení společnosti, je k téže společnosti zároveň v pracovněprávním vztahu na vedoucí pozici ředitele. Nejvyšší soud souběh funkcí konstantně vylučoval s odůvodněním, že činnosti člena statutárního orgánu a ředitele spočívající v obchodním vedení...

Podmínky přímého prodeje vlastní vyrobené elektřiny

25. 01. 2017
Advokát naší kanceláře, Mgr. Mikuláš Vargic, publikoval článek o podmínkách přímého prodeje elektřiny spotřebitelům, jak ho umožňuje od 1.1. 2016 novela energetického zákona. Uvádíme celý text příspěvku: V souvislosti s rozvojem decentrálních výroben elektřiny, převážně z obnovitelných zdrojů, se ze strany výrobců elektřiny setkáváme stále častěji s dotazy, zda a jak je možné prodávat jimi vyrobenou elektřinu uživatelům bytů v bytových domech, kanceláří v objektech či jiných...

Spor o umístění úložiště vyhořelého jaderného paliva v ČT

17. 01. 2017
Pavel Doucha vystoupil v pořadu České televize Studio 6 (od 99:30 min) k návrhu zákona o posílení práv obcí dotčených plánovanou stavbou úložiště radioaktivních odpadů, které naše kancelář zastupuje ve správních a soudních řízeních. Podíleli jsme se na přípravě  věcného záměru tohoto zákona. Podle něj může být úložiště umístěno přes nesouhlas dotčených obcí jen tehdy, pokud s tím svým usnesením vysloví souhlas vláda ČR po předchozím projednání v Senátu.

Evropská komise schválila podporu pro OZE z let 2006 -2012

28. 11. 2016
Evropská komise schválila schéma podpory, poskytnuté výrobnám elektřiny z obnovitelných zdrojů, které byly uvedeny doprovu v rozmezí let 2006–2012. V tuto chvíli je k dispozici pouze informace o tom, že rozhodnutí bylo vydáno, spolu s tiskovou zprávou. S interpretaci podmínek případných kontrol návratnosti je zapotřebí počkat na znění celého rozhodnutí. Více informací v tiskové zprávě EK: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4083_en.htm

Je nutné mít licenci na akumulaci energie z FVE? Rozhovor pro Solarninovinky.cz

21. 10. 2016
„V případě systémů pro skladování energie (SSE) se pohybujeme na tenkém ledě, protože stávající právní předpisy něco takového vůbec neznají a nepočítají s jejich zapojením do elektrizační soustavy. Takže v případě instalací SSE musíme přemýšlet nad textem zákona poměrně kreativně,“ říká právní expert Mgr. Pavel Doucha, Partner, Doucha Šikola advokáti s.r.o. Pavel Doucha vystoupí se svoji přednáškou, která se bude zabývat novou legislativou pro připojování a provoz hybridních...

Vývoj technologií předbíhá legislativu

11. 10. 2016
Rozhovor s partnerem kanceláře Pavlem Douchou pro projekt www.obnovitelnedesetileti.cz. Advokáti Pavel Doucha a Luděk Šikola působí v AK Doucha Šikola s mottem „Jako advokáti pomáháme projektům, které dělají svět energetiky pestřejším.“ Za svou akvokátní praxi pak dodávají, že je těší, když mohou přispět k nové podobě energetického byznysu, postavené na nezávislých výrobcích, obchodnících a distributorech.

Pavel Doucha k aktuálnímu tématu notifikace na Solárních novinkách

23. 08. 2016
SN: Kolem podpory pro POZE panuje velký mediální rozruch. Které zdroje skutečně získají podporu bez notifikace? PD: Zcela dokončenou prověrku mají pouze zdroje uvedené do provozu v období od 1.1. 2013 do 31.12. 2015. To však neznamená, že by podpora ostatním zdrojům neměla být vypsána, jak tvrdí ERÚ. K tomu jsme se již podrobně vyjadřovali v loňském roce, když ERÚ odmítal vypsat podporu na rok 2016.

Rekonstruované malé vodní elektrárny na dně

23. 06. 2016
Malé vodní elektrárny rekonstruované v období od října 2013 do konce roku 2015 nedostávají od nového roku žádnou podporu OZE. Jak k tomu došlo, když jim po rekonstrukci byla podpora až do 1. ledna 2016 bez problémů vyplácena? Za deprimující situací stojí překotné novelizace zákona o podporovaných zdrojích v kombinaci s přístupem ERÚ, který pro obnovitelné zdroje uváděné do provozu od 1.1.2016 podporu nestanovil a probíhající schvalování státní podpory OZE před Evropskou komisí.

Pozvánka: Na semináři Solární asociace vystoupí kolega Pavel Doucha

23. 06. 2016
Zveme Vás na seminář Solární asociace, který se uskuteční v Praze v pondělí 27.6. Na programu konference se podílí kolega Pavel Doucha, který má připravené aktuality o schvalování podpory OZE Evropskou komisí a Rostislav Krejcar, konzultant spolupracující s naší kanceláří, který vnese trochu světla do problematiky měření a vykazování technologické vlastní spotřeby u FVE. Klikněte pro více informací a registraci.

Jakou zvolit variantu provozu domácí elektrárny v roce 2016?

08. 03. 2016
V souvislosti se vstupem novely energetického zákona v účinnost, novelizací prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, se s počátkem roku 2016 podstatně rozšířily možnosti provozování malých výroben elektřiny z OZE. V některých případech již není zapotřebí být držitelem licence ERÚ, v jiných případech se podstatným způsobem zjednodušuje připojování. Variant a kombinací je hned několik. Výroba bez licenceZákladním stavebním kamenem nového systému je novela § 3 odst. 3 zák. č.

Požadavek Operátora trhu na sdělení výše investičních nákladů výrobny nemá oporu v zákoně

30. 12. 2015
Minulý týden rozeslal Operátor trhu všem výrobcům informaci, že jsou v souladu s vyhláškou č. 478/2012 Sb., povinni sdělit mu výši investičních nákladů a investiční dotace, a to bez ohledu na to, zda byla výrobna uvedena do provozu v roce 1985 nebo v roce 2015. Přestože zákon o podporovaných zdrojích nic takového neukládá a ani v příslušném paragrafu vyhlášky se nic takového nedočtete, obsahuje její příloha č. 3 skutečně povinnost výrobců tyto údaje sdělovat.

Pozvánka: Kolega Luděk Šikola vystoupí na konferenci Biomasa, Bioplyn a Energetika 2015

30. 12. 2015
Budete na 20. ročníku konference Biomasa, Bioplyn a Energetika 2015? My též. Konferenci organizuje CZ Biom – České sdružení pro biomasu ve dnech 24.–25. 11. 2015 v Orea Resortu Devět Skal ve Svratce na Vysočině. Na programu konference se podílí také kolega Luděk Šikola, který vystoupí s příspěvkem na téma změny v zákoně o podporovaných zdrojích. Klikněte pro více informací a registraci.

Aktualita: ERÚ váhá s vyhlášením podpory výroby elektřiny na rok 2016

30. 12. 2015
Podle informací z tisku Energetický regulační úřad zdráhá vypsat podporu na elektřinu z obnovitelných zdrojů pro rok 2016. Takový krok by měl samozřejmě fatální následky pro všechny výrobce, bez ohledu na to, kdy uvedli svoji výrobnu do provozu. ERÚ argumentuje tím, že podporu obnovitelným zdrojům dosud neschválila Evropská komise z hlediska souladu s pravidly státní podpory.

Názor: ERÚ a možné scénáře podpory OZE v roce 2016

10. 11. 2015
Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje zveřejněný ERÚ nevyvolal zpočátku velké diskuze. To se změnilo ve chvíli, kdy Alena Vitásková vyhlásila, že žádnou podporu na rok 2016 nevypíše. Trhem v tuto chvíli kolují čtyři možné scénáře, jak to s podporou OZE v příštím roce bude. ● Podpora bude stanovena pro všechny zdroje vč. zdrojů uvedených do provozu od 1. 1. 2016.● Podporu ERÚ stanoví pro všechny zdroje uvedené do provozu do 31. 12. 2015.

Aktualita: Cenové rozhodnutí ERÚ o stanovení cen za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny pro 2016

10. 11. 2015
ERÚ navrhuje stanovit příspěvek na podporu OZE ve výši 21,98 Kč za jeden ampér hlavního jističe.Principiálně je to v souladu s novelou zákona o podporovaných zdrojích, která změnila platbu příspěvku podle objemu spotřebované elektřiny a zavedla paušální platbu za hodnotu hlavního jističe před elektroměrem. Přestože platba vypočtená podle uvedené ceny vychází u běžné domácnosti na vysokou částku, není třeba se obávat. Platí zákonný strop 495 Kč za MWh.

Služby

Právo a energie

V naší advokátní kanceláři na těchhle slovech stojí vše.

Od roku 2010 jako advokáti pomáháme projektům, které dělají svět energetiky pestřejším. A i když prostředí advokacie je konzervativní a projevovat emoce se nenosí, nestydíme se říct hodně nahlas – máme velkou radost pokaždé, když přispějeme k nové podobě energetického byznysu, postaveném na nezávislých výrobcích, obchodnících a distributorech.


Patříte mezi ně?
Bude nám ctí a potěšením spojit naši energii s vaší
a podílet se také na vašem podnikání!


Pavel Doucha a Luděk Šikola

Co je nového?

Buďte stále v obraze a přihlaste se k odběru newsletteru.

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji?

Odebírat novinky e-mailem

Proč my?

O výrobě energie z obnovitelných zdrojů víme víc než 94 % obyvatel Česka. A ještě o procento víc víme o právu. Zbývajících 5 % bereme jako výzvu k dalšímu sebevzdělávání.

Víme, co je čtyřkvadrantní elektroměr. Víme, proč musíte mít střídače. Vrtule s převodovkou nebo bez? A nové oercéčko v bioplynce? Rozumíme vám. A těšíme se na to, s čím přijdete zítra.

Tři důležité důvody, proč spojit síly právě s námi

1.
Specializujeme se

„Na plný výkon“ se věnujeme podpoře podnikání v energetice od roku 2010. Nepřekvapí nás téměř nic.

2.
Máme zkušenosti

Obstáli jsme v desítkách kauz, tvoříme precedenty. I váš „opravdu neřešitelný problém“ jsme už pravděpodobně někdy úspěšně dotáhli do konce.

3.
Máme informace

Solární asociace, CZ Biom – České sdružení pro biomasu, Česká společnost pro větrnou energii, Komora obnovitelných zdrojů energie, AKU-BAT. Úzce spolupracujeme s nejvýznamnějšími profesními asociacemi v oboru. Jsme partnery Svazu moderní energetiky.

Tým

Luděk Šikola

Luděk
Šikola

partner
Pavel Doucha

Pavel
Doucha

partner
Lydie Šimšová

Lydie
Šimšová

advokátka
Magdalena Sedláčková

Magdalena
Sedláčková

advokátka
Martina Hadrbolcová

Martina
Hadrbolcová

advokátní koncipientka
Mikuláš Vargic

Mikuláš
Vargic

spolupracující advokát
Dana Stejskalová

Dana
Stejskalová

advokátka
Eva Nouzová

Eva
Nouzová

spolupracující advokátka
Jan Plšek

Jan
Plšek

advokátní koncipient
Marie Bláhová

Marie
Bláhová

asistentka

Klienti

Pracujeme pro podnikatele v energetice

Výrobce, distributory a obchodníky s elektřinou a teplem

Kontakt

Podnikáte v energetice a potřebujete právní poradenství?

Rádi se s Vámi setkáme

Rádi se s Vámi potkáme v jedné z našich kanceláří nebo přijdeme k vám a probereme možnosti spolupráce.

Do naší pražské kanceláře se dostanete nejlépe metrem, tramvají, nebo pěšky. Kancelář se nachází hned u východu ze stanice metra „Muzeum“. Pokud preferujete automobil, doporučujeme parkování v Parking centrum vedle Státní opery Praha.

Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Mezibranská 579/7, 110 00 Praha 1

T: +420 212 270 635
E: kancelar@dsadvokati.cz

Pobočka Brno
Trnitá 500/9, 602 00 Brno
T: +420 734 235 929

IČ: 04442687, DIČ: CZ04442687
Bankovní spojení: 2112211581/2700
ID datové schránky: pfh9peq