Názory

Názor: ERÚ a možné scénáře podpory OZE v roce 2016

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje zveřejněný ERÚ nevyvolal zpočátku velké diskuze. To se změnilo ve chvíli, kdy Alena Vitásková vyhlásila, že žádnou podporu na rok 2016 nevypíše. Trhem v tuto chvíli kolují čtyři možné scénáře, jak to s podporou OZE v příštím roce bude.

● Podpora bude stanovena pro všechny zdroje vč. zdrojů uvedených do provozu od 1. 1. 2016.
● Podporu ERÚ stanoví pro všechny zdroje uvedené do provozu do 31. 12. 2015.
● Podpora může být vyhlášena jen pro zdroje uvedené do provozu mezi 1. 1. 2013 a 31. 12. 2015.
● A nakonec podporu stanoví ERÚ pro všechny, ale s odkladem výplaty podpory od 1. 1. 2017.

Mimo scénáře, že podpora bude stanovena pro všechny zdroje tak, jak je od ERÚ očekáváno, se další scénáře odvíjejí od argumentace ERÚ o nedostatečné či absentující notifikaci veřejné podpory OZE ze strany Komise.

Co říká šéfka ERÚ…

Předsedkyně ERÚ se zaklíná § 1 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích, který stanoví, že ERÚ nevypíše podporu, pokud by byla v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem EU nebo rozhodnutím Komise. Veřejná podpora je skutečně regulována zejména článkem 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. Platí, že veřejná podpora se nepřipouští, pokud by narušila hospodářskou soutěž na vnitřním trhu EU.

… a jak to vidíme my

Za prvé si je třeba říct, že ERÚ sám nepochybně nemůže posuzovat, zda je podpora v souladu nebo nesouladu s právem EU. Za druhé, že neexistuje rozhodnutí Komise, které by uzavřelo, že systém podpory OZE v České republice je v rozporu s právem EU.

Komise dosud vydala jediné rozhodnutí k systému podpory OZE v České republice, a to rozhodnutí ze dne 10. 6. 2014, č. j. SA.35177 (2014/NN), ve kterém konstatovala, že podpora podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, účinného od 1. 1. 2013 je slučitelná s vnitřním trhem EU.

Zásadní spor se tak vede o to, zda Komisí musí být dodatečně notifikována podpora nastavená zákonem č. 180/2005 Sb., resp. zda systém podpory podle citovaného zákona měl být v minulosti notifikován. Česká republika porušila procesní ustanovení práva EU, když Komisi neinformovala o schválení novely zákona č. 180/2005 Sb., kterou byl do mechanismu podpory výroby elektřiny z OZE vložen prvek státní podpory, dotace ze státního rozpočtu na úhradu části nákladů na podporu OZE. Porušení procesního ustanovení není však možné zaměňovat s porušením substantivních pravidel podpory obsažených v čl. 107 Smlouvy a dovozovat, že podpora podle zákona č. 180/2005 Sb. je v rozporu s právem EU.

Nadto platí, že § 1 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie, kterým nyní předsedkyně ERÚ argumentuje ve prospěch nevypsání podpory, je v našem právním řádu již od 1. 1. 2013 a předsedkyně jej inovativně používá poprvé až nyní.

Doplnit musím ještě zdůvodnění ERÚ, proč by měla být podle jednoho ze scénářů stanovena podpora pouze pro zdroje uvedené do provozu do konce roku 2015. Tento nápad se opírá o názor, že výše zmíněná notifikace se týká všech zdrojů do novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích s účinnosti od 1. 1. 2016, resp. že zdroje uvedené do provozu podle zákona č. 180/2005 Sb. notifikaci nepodléhají.

Pokud by se měl realizovat scénář stanovení podpory pro zdroje uvedené do provozu mezi léty 2013 a 2015 pak s argumentací, že notifikace se týká pouze zdrojů uvedených do provozu podle zákona o podporovaných zdrojích, a to až do účinnosti jeho novely 1. 1. 2016.