DSA články

Je úkolem zákazníka správně stanovit cenu regulované složky elektřiny?

V poslední době se setkáváme s tím, že ERÚ s řadou odběratelů, zejména SVJ, vede řízení o možném spáchání přestupku pro porušení zákona o cenách. Toho se mají odběratelé dopouštět nakupováním elektřiny za cenu neodpovídající cenovým předpisům. Situace běžně může nastat v nemovitostech, kde je kromě odběru jednotlivých vlastníků jednotek a společných částí nemovitosti umístěno ještě jiné energetické zařízení (typicky tepelné čerpadlo).

Cena elektřiny se skládá ze dvou složek, a to neregulované a regulované. Neregulovanou část ceny stanoví dodavatel dle svého uvážení, zatímco část regulovaná je určena dle cenových předpisů vydávaných ERÚ. Tyto předpisy zohledňují mj. technické parametry distribučních sítí, parametry odběrných míst nebo způsob využívání nakupované elektřiny.

Problematickým se optikou ERÚ jeví, pokud odběratelé nakupují elektřinu za cenu, jejíž regulovaná část vycházející z cenových předpisů nebyla vypočtena správně. Typicky se může jednat o to, že odběrnému místu je přiřazena nesprávná cenová sazba, která zcela neodpovídá jeho parametrům či způsobu následného využívání odebírané elektřiny. Obdobně může jít o nesprávně stanovenou výši tzv. poplatků za jistič (poplatek za rezervovaný příkon).

Dle ERÚ pak odběratelé (nejčastěji jde o SVJ, avšak může se to týkat i bytových družstev, obchodních korporací atp.) porušují zákon o cenách, když elektřinu nakupují za nesprávně stanovenou cenu. ERÚ proto s odběrateli zahajuje přestupková řízení. Za přestupek přitom může ERÚ uložit odběrateli pokutu ve výši až 1 000 000 Kč nebo pětinásobku rozdílu výše skutečně hrazených cen nakoupené elektřiny a cen určených správnou aplikací cenových předpisů za poslední 3 roky.

Domníváme se, že přístup ERÚ je problematický. Vůbec totiž nezohledňuje okolnosti, které s nákupem elektřiny souvisejí. Jedná se o to, že fakticky určuje obsah smlouvy o dodávkách elektřiny dodavatel. Konkrétní sazbu poplatku za cenu služeb distribuční soustavy jako část regulované složky ceny elektřiny (zde jsou zahrnuty i zmiňované cenové sazby odběrných míst zákazníků) může stanovit dodavatel elektřiny nebo provozovatel distribuční soustavy. Stanovení této sazby není dle energetického zákona povinností odběratele jako zákazníka. Dle našeho názoru proto odběratele nelze vinit z toho, že sazba poplatku za cenu služeb distribuční soustavy není stanovena správně.

Odběratel nemá faktickou možnost parametry určující výslednou cenu elektřiny ovlivnit. Odběratel v postavení SVJ či bytového družstva je navíc oprávněn nakoupenou elektřinu svým členům pouze dále rozúčtovat a nemá možnost reálně stanovit jinou cenu podle charakteru využití elektřiny koncovým uživatelem.

V neposlední řadě platí, že stanovení regulované složky ceny dodávek elektřiny dle vydaných cenových předpisů a v závislosti na výše uvedených technických parametrech odběrných míst či distribučních sítí vyžaduje značné odborné znalosti. Reálně lze jen obtížně předpokládat, že odběratel jako laik bude schopen správně vyhodnotit parametry svého odběrného místa a dle cenového předpisu určit odpovídající výši regulované složky ceny elektřiny. Proto tyto faktory vyhodnocuje dodavatel či provozovatel distribuční soustavy, nikoli odběratel.

Pokud za těchto okolností ERÚ viní SVJ nebo jiné odběratele z toho, že nakupují elektřinu za cenu neodpovídající úředně stanovené ceně vlivem nesprávného vyhodnocení technických parametrů distribuční sítě nebo odběrných míst, fakticky tím na odběratele přenáší odpovědnost obchodníků s elektřinou a provozovatelů distribučních soustav. Jsme přesvědčeni o tom, že za popsaného stavu je přístup ERÚ nesprávný. Doporučení spočívající v rozdělení odběru elektřiny z distribuční soustavy zvlášť pro společné části nemovitosti a pro jednotlivé jednotky koncových uživatelů je pak technicky neproveditelné. Výsledkem tak po změně distribuční sazby na tu určenou např. pro bytové jednotky může být opět pouze nesprávně stanovená cena, když regulovaná složka ceny elektřiny bude stanovena správně pro koncové uživatele, ale opět nesprávně pro společné části nemovitosti.

Pakliže proti Vám ERÚ zahájil správní řízení v souvislosti s výše popsaným přestupkem nebo potřebujete pomoci s řešením jiné právní záležitosti, neváhejte nás prosím kontaktovat.