DSA články

Je nutné mít licenci na akumulaci energie z FVE? Rozhovor pro Solarninovinky.cz

„V případě systémů pro skladování energie (SSE) se pohybujeme na tenkém ledě, protože stávající právní předpisy něco takového vůbec neznají a nepočítají s jejich zapojením do elektrizační soustavy. Takže v případě instalací SSE musíme přemýšlet nad textem zákona poměrně kreativně,“ říká právní expert Mgr. Pavel Doucha, Partner, Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Pavel Doucha vystoupí se svoji přednáškou, která se bude zabývat novou legislativou pro připojování a provoz hybridních FVE na konferenci  konfe  Smart Energy Forum, která proběhne dne 25.10.2016

SN: Je v současnosti nutné mít licenci ERÚ nebo jiné povolení, když se rozhodnu pro instalaci systému skladování energie (SSE)?

Předně je třeba říci, že v případě systémů pro skladování energie se právník pohybuje na tenkém ledě, protože stávající právní předpisy něco takového vůbec neznají a nepočítají s jejich zapojením do elektrizační soustavy. Takže musíme přemýšlet nad textem zákona poměrně kreativně.

Na jedné straně lze připustit, že na systémy skladování energie se lze dívat jako na výrobnu ve smyslu definice v energetickém zákoně. Tedy jako na zařízení, které slouží pro přeměnu různých forem energie na elektřinu. Ve fázi vybíjení dochází v bateriovém systému k přeměně chemických vazeb na elektřinu.

Na druhé straně z toho automaticky nevyplývá, že by na provoz SSE byla nutná licence na výrobu elektřiny. Minimálně z toho důvodu, že instalace SSE ve většině případů slouží k optimalizaci vlastní spotřeby a elektřina z nich se nedodává do distribuční soustavy. To znamená, že elektřina uložená v SSE neslouží k podnikání (neprodává se obchodníkovi s elektřinou), ale jen pro vlastní spotřebu a není tudíž nutné žádat Energetický regulační úřad o jakoukoliv licenci.

Nemění-li se rezervovaný výkon výrobny, není nutné ani jakkoliv měnit stávající smlouvu o připojení s distribuční společností.

Jiná situace by nastala, pokud by například šlo o podnikatelský záměr výstavby a provozu SSE jako zdroje pro dodávky regulační energie do soustavy. V takovém případě by licence pro výrobu zřejmě nutná byla, neboť by šlo o klasické podnikání v energetice.

Další související otázkou je, zda musí stávající držitel licence na výrobu elektřiny z FVE oznamovat instalaci SSE a související technologie (hybridní střídač) Energetickému regulačnímu úřadu jako změnu týkající se údajů a dokladů stanovených zákonem pro udělení licence. Podle mého názoru nemusí, protože nedochází ke změně podkladů poskytnutých ERÚ současně s žádostí o udělení licence, kterými se prokazuje splnění technických předpokladů – výchozí revizní zprávy a případného povolení vydávané ke stavbě výrobny stavebním úřadem.

SN: Většina majitelů FVE instalovaných v letech 2008–2013 musí provést výměnu stávajícího síťového střídače za nový tzv. hybridní střídač, aby si mohli ukládat energii do SSE? Jaký dopad může mít taková výměna střídače z pohledu vyplácení dotací?

Začneme tím jednodušším – instalace hybridního střídače nezvyšuje instalovaný výkon výrobny, neboť ten je dnes dán právním předpisem jako součet nominálních výkonů instalovaných fotovoltaických panelů. Nehrozí tedy, že by ERÚ vytkl výrobci překročení instalovaného výkonu, i kdyby jmenovitý výkon nového střídače nebyl totožný se starým.

Problém z hlediska udržení nároku na podporu by mohl nastat, pokud by se výměna střídačů klasifikovala jako modernizace či rekonstrukce výrobny ve smyslu zákona o podporovaných zdrojích energie. Každému kdo sleduje obor je známo, že ERÚ v obavě před zvýšením objemu vyrobené elektřiny a tím i vyplacené podpory považuje např. výměny panelů za rekonstrukci či modernizaci, která podle jejich výkladu vede ke ztrátě nároku na podporu.

Pokud však jde o výměnu klasického střídače za hybridní, nedojde k významnějšímu zvýšení objemu vyrobené elektřiny, takže ani nehrozí větší objem vyplacené podpory výrobcům elektřiny ze slunečního záření. Nevidím tedy věcný důvod takovým výměnám bránit.

Výměna střídačů nesplňuje ani podmínky rekonstrukce či modernizace, obsažené v zákoně 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích. Zde se uvádí, že k novému uvedení výrobny do provozu vede jen taková modernizace či rekonstrukce, která zvýší technologickou či ekologickou úroveň výrobny jako celku na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny.

Z toho podle mého názoru vyplývá, že by se muselo jednat o rekonstrukci celé výrobny, tedy zejména části, která má zásadní vliv na objem vyrobené elektřiny – fotovoltaických panelů.  Instalace nových hybridních střídačů by tedy neměla mít vliv na zachování nároku na podporu. Uvidíme, zda se k tomuto tématu nějak vyjádří Energetický regulační úřad.

SN: Dne 13.9.2016 Výbor pro průmysl, výzkum a energie (ITRE) Evropského parlament přijal zprávu, která podporuje využívání a nově definuje SSE. Podle návrhu ITRE by se mělo jasně definovat postavení SSE a také například zabránit tzv. „diskriminačním praktikám“, kdy se za skladování energie v SSE platí poplatky. Jak to vypadá v praxi?

Pokud mají SSE hrát v elektroenergetice nějakou významnější roli, jak si představuje ITRE, nepochybně to bude vyžadovat úpravu energetického zákona. Nejde ani tak o domácí instalace pro optimalizaci spotřeby vlastní vyrobené elektřiny. Tam není zapotřebí licence ERÚ, jak je uvedeno výše.

Nejasnosti vznikají spíše tehdy, pokud by měly SSE plnit úlohu zařízení pro vyrovnávání dodávek elektřiny provozovatelům velkých fotovoltaických parků, nebo dokonce samostatná zařízení na dodávky regulační energie. Právě tyto možnosti využití SSE budou vyžadovat změny v naší energetické legislativě.

Pokud máte nejasnost ohledně nové legislativy pro provoz a připojování hybridních FVE, pak máte možnost vše diskutovat na   konferenci  Smart Energy Forum, která proběhne dne 25.10.2016