DSA články

Jsou parcelní čísla pozemků povinnou náležitostí licence na výrobu elektřiny?

Licence k výrobě elektřiny má povahu oprávnění, resp. státního souhlasu, k podnikatelské činnosti v příslušném oboru energetiky. Licence je vydávaná ve správním řízení formou správního rozhodnutí. Dosud však panují četné nejasnosti ohledně obsahu takového rozhodnutí a náležitostí licence. Jednou z nich je identifikace umístění provozovny, tedy v praxi zpravidla uvádění katastrálního území a pozemků, na nichž je výrobna umístěna.

Energetický zákon stanovuje, že žádost o udělení licence a rozhodnutí o udělení licence mají obsahovat seznam provozoven, pro něž se licence uděluje. Podrobnosti k seznamu provozoven stanoví prováděcí předpisy. Ve vyhlášce ERÚ č. 8/2016 Sb., je podrobně stanoveno, jak má žadatel specifikovat provozovnu. Její polohové umístění má být upřesněno údaji tak, aby bylo možné určit umístění energetického zařízení, na němž má být vykonávána licencovaná činnost. Těmito údaji mohou být název obce a případně její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovním směrovacím číslem, název a číselný kód katastrálního území, kde je provozovna umístěna, parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na kterém je provozovna umístěna a zákres umístění provozovny do kopie katastrální mapy.

Výše uvedený výčet identifikačních údajů je vzhledem k použití příslovce „zejména“ pouze demonstrativním a umožňuje v konkrétních případě žadateli neuvádět všechny popisované údaje, ale pouze některé (jelikož část z údajů vůbec nemusí k provozovně existovat) nebo využít způsob upřesnění umístění provozovny, který není ve vyhlášce vůbec uveden (např. místními názvy, dokumentace umístění stavby pro územní řízení, dokumentace skutečného provedení, geometrický plán apod.). Podstatným požadavkem ze strany vyhlášky je tak v žádosti o licenci dostatečně určitým způsobem popsat umístění provozovny. Jeho účelem je ale pouze odlišení provozovny od jiných provozoven. Žádost o udělení licence tedy bude v pořádku i v případě, že nebude obsahovat parcelní čísla pozemků, pokud bude umístění provozovny popsáno jiným dostatečně určitým způsobem.

Tolik k zákonným požadavkům na obsah žádosti. Jak je to ale s uvedením parcelních čísel v licenci samotné? Energetický zákon ani prováděcí právní předpisy neobsahují žádné požadavky, jak mají být jednotlivé provozovny v seznamu, jež je součástí rozhodnutí o udělení licence, specifikovány. Podle ustanovení § 8 odst. 2 energetického zákona rozhodnutí o udělení licence obsahuje pouze

  • obchodní firmu fyzické nebo právnické osoby, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození, sídlo nebo bydliště,
  • předmět a rozsah podnikání;
  • technické podmínky, které je držitel licence při výkonu licencované činnosti povinen dodržovat,
  • termín zahájení výkonu licencované činnosti,
  • dobu, na kterou je licence udělena, a den vzniku oprávnění k licencované činnosti,
  • schválení odpovědného zástupce,
  • seznam provozoven, pro něž se licence uděluje.

Je proto ponecháno na správním uvážení ERÚ, jakým způsobem jednotlivé provozovny vymezí tak, aby je bylo možné odlišit od ostatních provozoven na stejném seznamu, případně jiných provozoven umístěných v jejich blízkosti (např. na stejném pozemku). ERÚ tak prakticky nemusí respektovat způsob specifikace provozoven v žádosti o udělení licence. Není povinen v licenci uvést parcelní čísla pozemků, i když byla v žádosti o udělení licence obsažena. Parcelní číslo tedy není povinnou náležitostí rozhodnutí o udělení licence. V tomto ohledu se pak lze setkat s různým přístupem ERÚ, kdy i na jedné udělené licenci jsou provozovny určeny různými způsoby – např. v případě licence ČEZ, a.s. jsou u některých provozoven uvedená parcelní čísla pozemků, na kterých se provozovna nachází, a u některých uvedená vůbec nejsou.

Neúplný nebo nesprávný výčet parcelních čísel pozemků v licenci tedy nemůže mít sám o sobě žádné negativní důsledky pro její platnost. Obdobně ani změny v katastrálním operátu (přečíslování pozemků, digitalizace), k nimž došlo po vydání licence, nevyžadují ze strany držitele licence podat oznámení změny ERÚ. V tomto případě totiž navíc platí, že se jedná o údaje zapsané v základních registrech, který je ERÚ povinen případně změnit v rozhodnutí o udělení licence sám, z moci úřední.