DSA články

Na co si dát pozor při sjednávání smlouvy na střešní fotovoltaický systém

Trh s instalacemi střešních solárních elektráren v posledních měsících ožívá, a proto se množí otázky týkající se podmínek dodávky a montáže, a to jak ze strany instalačních firem, tak ze strany budoucích koncových uživatelů. Důvodem je zejména skutečnost, že v převážné většině případů nejde jenom o samotnou dodávku a montáž FVE systému, ale i zajištění celého procesu povolení a financování elektrárny. Bavíme se tedy o připojení k distribuční soustavě, vyřízení dotace zelená úsporám a podobně. Do smluvního vztahu se rovněž promítají legislativní podmínky provozu FVE podle způsobu připojení.

Instalace FVE je dnes komplexní službou, nikoliv pouhou dodávkou materiálu a jeho montáží. Instalační společnosti vedle montáže nabízejí balíček služeb, jako je audit návratnosti projektu, zajištění připojení k distribuční soustavě a dotace z programu Zelená úsporám. Jiné služby nabízí instalační firma pro FVE s povolenými přetoky vyrobené elektřiny do elektrizační soustavy, jiné pro FVE bez přetoků. Samozřejmostí je pak zajištění výchozí revizní zprávy při uvedení výrobny do provozu. Všechny uvedené okolnosti je zapotřebí podchytit ve smlouvě mezi instalační firmou a konečným zákazníkem.

Předpokladem úspěšně realizované instalace FVE je vyřízení připojení k soustavě. První věc, kterou si musí instalační firma se zákazníkem ve smlouvě vyjasnit, je odpovědnost za úspěšné připojení výrobny. Jinak hrozí tahanice o náhradu již vynaložených prostředků mezi instalační firmou a uživatelem v případě odmítnutí připojení ze strany provozovatele distribuční soustavy. Do jisté míry lze těmto problémům předejít, pokud je zvolena varianta „mikrozdroje“, připojovaného zjednodušeným způsobem podle §16 vyhl. č. 16/2016 Sb., o připojování. V takovém případě má vlastník elektrárny na připojení nárok, pokud jsou splněny limitní hodnoty impedance. Jejich měření může zajistit sama instalační firma hned na počátku přípravy realizace a vyhnout se tak zmařeným nákladům na přípravu projektu. Odvrácenou stránkou této varianty je povinnost zamezit přetokům vyrobené a nespotřebované elektřiny do elektrizační soustavy. I tento parametr by měl být ve smlouvě mezi zákazníkem a instalační firmou ošetřen pro případ, že zařízení pro zamezení přetoků selže nebo je chybně nainstalováno. S nepovolenými přetoky jsou totiž spojeny citelné pokuty. Pokud je zvolena varianta FVE s povolenými přetoky, pak odpadá starost s pokutami. Elektrárna však nemůže být připojena ve zjednodušeném režimu, ale jen ve standardním procesu, jehož výsledek nemusí být dopředu znám. A pokud se připojení podaří, musí si spolu obě strany ve smlouvě vyřešit, kdo zajistí výkup přetoků obchodníkem.

Druhým základním předpokladem pro realizaci střešní FVE je soulad s předpisy stavebního zákona. To může být problém zejména v některých speciálních případech, například je-li stavba kulturní památkou. Doporučujeme proto ve smlouvě mezi instalační firmou a zákazníkem ošetřit, kdo odpovídá za to, že umístění FVE je v souladu s právními předpisy.

Velká část instalačních firem nabízí zákazníkům vyřízení dotace z programu Zelená úsporám. I v tomto případě doporučujeme ve smlouvě vymezit, zda je instalační firma odpovědná za výsledek (tedy za získání dotace) nebo pouze za to, že v souladu se všemi požadavky podá žádost o dotaci. Nezbytnou součástí smlouvy je v takovém případě i dohoda na tom, zda má či nemá neúspěšná žádost o dotaci vliv na konečnou cenu FVE.

S tím jak se dodávka fotovoltaických systémů bude stále více „komoditizovat“ v tom smyslu, že půjde o standardizované balíčky služeb a technologií, bude přibývat situací, kdy se smlouvy o dílo mezi instalační firmou a zákazníkem budou uzavírat nikoliv v obchodních prostorách instalační firmy, ale prostřednictvím emailu nebo přímo v bydlišti zákazníka. V takovém případě se na zákazníka vztahují ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele při uzavírání smluv distančním způsobem. Mimo jiné má zákazník právo do 14 dnů od smlouvy odstoupit. Na tuto lhůtu je zapotřebí myslet při domluvě na termínu instalace. Instalační firma se bude jistě chtít vyhnout situaci, kdy vynaloží náklady na přípravu instalace, nebo ji už dokonce realizuje, a zákazník teprve pak využije svého práva a odstoupí od smlouvy.

Z uvedených příkladů je zjevné, že ačkoliv dohoda o instalaci FVE mezi instalační firmou a zákazníkem působí zdánlivě jako jednoduchá záležitost, obsahuje řadu úskalí, na které je vhodné myslet předem a předejít tak možným konfliktům, které si nepřeje ani jedna strana.