DSA články

Podmínky instalace bateriových úložišť

Potřebuji vyřídit licenci nebo oznamovat Energetickému regulačnímu úřadu, když si chci doma zprovoznit bateriové úložiště jako součást FVE? To je otázka, kterou v posledních měsících slyšíme stále častěji. Jaké jsou tedy požadavky zákona?

Ačkoliv žádný právní předpis neupravuje využití baterií v energetice přímo, je přesto možné se o některá obecná ustanovení energetického zákona opřít. Pokud bude bateriové úložiště využíváno tak, že veškerá uložená elektřina bude spotřebována v budově a nedochází tudíž k přetokům z baterie do distribuční soustavy, je situace jednoduchá.  Elektřina z bateriového úložiště je využívána pouze pro vlastní spotřebu a není tedy předmětem podnikání.  Na provoz bateriového úložiště se tedy nevztahuje § 3 odst. 3 energetického zákona, podle nějž lze v energetických odvětvích podnikat pouze na základě licence Energetického regulačního úřadu. Pro zřízení a provoz bateriového úložiště tohoto typu tedy není zapotřebí žádná nová licence ERÚ, ani změna stávající licence, pokud se jedná o doplnění výrobny o bateriové úložiště. Není zpravidla ani žádný důvod měnit stávající smlouvu o připojení s provozovatelem distribuční soustavy.

Související otázkou je, zda je nutné Energetickému regulačnímu úřadu oznamovat nahrazení střídače u již provozované výrobny střídačem hybridním, který umožňuje připojení bateriového úložiště. Podle § 9 odst. 1 energetického zákona je držitel licence oznamovat ERÚ změny podmínek pro udělení licence podle § 5 a vedle toho všechny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence v § 7 energetického zákona. V žádném z citovaných ustanovení není uvedeno, že typ střídače je údaj stanovený jako náležitost žádosti o licenci nebo podmínkou udělení licence. Výměna střídače tedy není spojená s povinností oznamovat ji Energetickému regulačnímu úřadu.

Jisté riziko spočívá v tom, aby nebyla výměna střídače za hybridní model posouzena jako modernizace či rekonstrukce výrobny.  Pak by mohlo dojít ke ztrátě podpory, jak vyplývá z § 12 odst. 1 zák. č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích. Energetický regulační úřad se k tomuto tématu prozatím jasně nevyslovil, hledá systémové řešení jak se postavit k posuzování rekonstrukcí a modernizací u všech podporovaných zdrojů energie. Podle našeho právního názoru však instalace hybridního střídače modernizací ve smyslu zákona o podporovaných zdrojích není. Zákonná definice totiž hovoří o tom, že se musí jednat o modernizaci výrobny jako celku, nikoliv pouze jedné její komponenty, která nota bene nebude mít významnější vliv na objem vyrobené (a tedy i podporované ) elektřiny.